Avís legal

Corresponen expressament al titular o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els continguts, marques, logos, dibuixos, fotos, documentació i/o qualsevol altre element susceptible de ser protegit per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguen accessibles des de la Web. No es realitza cap cessió de drets a favor l’usuari en relació amb cap dels elements integrants de la Web. Per tant, el titular no cedix a l’usuari cap dret de reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública sobre estos elements. Per a la reproducció de qualsevol d’estos elements serà necessària l’autorització prèvia i per escrit del titular.