Política de privacitat

Responsable – qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL
Domicili social: MAJOR, 23, 46135 ALBALAT DELS SORELLS, València, Espanya
Correu Electrònic: info@colpbol.es
Contacte: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL
Nom del domini: https://www.colpbol.es/

Finalitats – amb quines finalitats tractem les teues dades?

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem de què tractarem les dades que ens facilites per a:

 • Gestionar la contractació de serveis que realitze a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
 • Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL, per qualsevol mig (telèfon, correu postal o email), llevat que s’indique el contrari o l’usuari s’opose o arrebossat el seu consentiment.
 • Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s’indique el contrari o l’usuari s’opose o arrebossat el seu consentiment.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establides, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
 • Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguen requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, en *ASSOCIACIÓ *ESPORTIVA A. *COLPBOL gestionem les següents categories de dades:

 • Dades identificatives
 • Metadades de comunicacions electròniques
 • Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari facilite dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
 • No obstant això, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguen, conforme a la normativa de protecció de dades.

Legitimació – quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

El tractament de dades la fi de les quals és l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per a dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seues dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de manera fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.
Finalment, les dades es podran utilitzar per a donar compliment a les obligacions legals aplicables a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL

Termini de Conservació de les Dades – Per quant temps conservarem les teues dades??

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoque els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establits.

Destinataris A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

Les teues dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació siga necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL, ha subscrit els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teues dades de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

També podran ser cedits a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que existisca una obligació legal.

Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho establisca la normativa vigent.

Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per a cuidar les seues dades?

Per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seua pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL
 • Encriptació de la informació en els propis servidors de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL
 • Altres mesures que eviten l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.
 • En aquells casos en els quals ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL compte amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es troben fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagen regularitzades atenent el compromís de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades i com pots exercir-los?

Tens dret a obtindre confirmació sobre si en ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL estem tractant dades personals que et concernisquen, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teua situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teues dades. ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Si desitges fer ús de qualsevol dels teus drets pot dirigir-se a info@colpbol.es.

Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teues dades personals.

Modificació de la política de privacitat

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc web. En qualsevol cas, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afecten els usuaris a fi que puguen acceptar les mateixes.

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 27/12/2018 ASSOCIACIÓ ESPORTIVA A. COLPBOL (Espanya). Reservats tots els drets.

Si ho desitges també pots consultar la nostra Política de Cookies